ANBI - Historische Kring Hoogland

Welkom op onze site
Deze website maakt geen gebruik van cookies en bevat geen online winkel
Ga naar de inhoud

ANBI

Vereniging
Onze  vereniging heeft de ANBI-status

Financieel bijdragen met steun van de fiscus

Naast uw lidmaatschap kunt u de Historische Kring Hoogland,hierna aangeduid met HKH, ook ondersteunen met een extra donatie. De HKH heeft de ANBI-status. Dat betekent dat donateurs voor belastingvoordelen in aanmerking kunnen komen.

Periodieke schenkingen
De bijzondere fiscale positie van de HKH biedt extra voordeel bij periodieke schenkingen. De schenker heeft namelijk recht op extra aftrek voor de inkomstenbelasting van 25% van de schenking. U kunt dus een kwart meer aftrekken dan u daadwerkelijk heeft geschonken. Voor dit soort schenkingen geldt per belastingplichtige wel een maximum van € 5000 per jaar; er ontstaat dan een maximale aftrekpost van € 6250. AIs u vijf jaar lang periodiek schenkt, kunt u maximaal profiteren van deze regeling. Wel moet de schenking worden vastgelegd in een notariële akte. De mogelijkheid tot de extra aftrek van 25% eindigt volgens de huidige regelgeving in 2017.

Eenmalige gift
Ook eenmalige giften kunt u als aftrekpost opvoeren voor de inkomstenbelasting. Doet u de gift aan een culturele instelling, zoals de HKH, dan geldt ook hier de extra aftrek van 25%. Eenmalige giften zijn echter beperkter aftrekbaar. Aftrekbaar is alleen dat deel van de in een jaar gedane giften dat hoger is dan 1% (met een minimum van € 60) en dat niet meer bedraagt dan 10% van uw verzamelinkomen. Dit maximum van 10% is per 1 januari 2012 verhoogd tot een maximum van € 1250.

Giften door uw bedrijf?
Ook voor een onderneming is het met de nieuwe Geefwet aantrekkelijker geworden om giften te doen. Zo mag het totaal aan aftrekbare giften maar liefst 50% van de fiscale winst bedragen, in plaats van de voorheen geldende 10%. Voor deze aftrek geldt een maximum van € 100.000 per jaar. Voor de vennootschapsbelasting geldt een extra aftrek van 150%, met een maximumbedrag aan schenkingen van in totaal € 5000 in een jaar.

Nalaten
Een ander middel om de HKH financiële armslag te geven is natuurlijk het testament. Via een door een notaris opgemaakte wilsbeschikking kunt u de HKH een deel van uw na te laten vermogen toekennen. De bevoordeling kan worden uitgedrukt in een bepaald bedrag (legaat) of in een percentage van de totale erfenis (erfstelling).

Dankzij de ANBI-status ontvangt de HKH alle bedragen uit schenkingen en nalatenschappen belastingvrij. Het volledige bedrag dat u ter beschikking stelt komt dus ten goede aan de HKH. Als u overweegt een testamentaire beschikking te maken ten gunste van de HKH kunt u het best in overleg treden met uw notaris.
Maar wilt u schenken dan kunt u contact opnemen met de HKH.
In gezamenlijk overleg wordt dan aan de huisnotaris van de HKH (of uw eigen notaris, als u dat liever wilt) gevraagd de benodigde stukken op te maken.

Teneinde aan de voorwaarden van de Belastingdienst te voldoen, vermelden wij hieronder alle gegevens die wegens de ANBI-status op onze website dienen te staan.

Naam: Historische Kring Hoogland

RSIN nummer: 804712190

Contactgegevens: Historische Kring Hoogland, Fluitekamp 103, 3828 WJ Hoogland

Doelstelling: 1) het behoud van Hooglandse tradities en haar materieel erfgoed, waaronder mede begrepen de zorg voor monumenten en gebouwen. 2) het stimuleren van de belangstelling voor de Hooglandse geschiedenis en het historisch besef van de Hooglandse gemeenschap.

Beleidsplan: de vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: a) het houden van lezingen, het organiseren van cursussen, excursies en tentoonstellingen voor haar leden en belangstellenden; b) het uitbrengen van een verenigingsblad; c) het stimuleren en/of begeleiden van onderzoek en publikaties; d) het aanleggen van een historische documentatie en verzamelen en bewerken van gegevens; e) het verzamelen en beheren van historische voorwerpen; f) het vastleggen van gebeurtenissen, herinneringen, folklore en taal; g) het opkomen voor bedreigde historische plaatsen en monumenten, hetzij rechtstreeks danwel bij overheden en instellingen die het behoud daarvan nastreven: h) het vormen van werkgroepen van leden.

Bestuurssamenstelling: Voorzitter: C.C. van Loen, Secretaris R.Goedvolk, Penningmeester P.H.Kok, Lid R.Hopster, Lid E.Verbeek-van Hoorn

Beloningsbeleid: de Historische Kring Hoogland tracht haar doelstellingen en het daarop gebaseerde beleidsplan te verwezenlijken met vrijwilligers. Vergoedingen, anders dan voor aantoonbaar gemaakte kosten ten behoeve van de vereniging, worden niet verstrekt.

Uitgeoefende activiteiten (uit het jaarverslag 2017 van de secretaris):
Langzaam groeit het aantal leden van onze vereniging. Nieuwe aanmeldingen zijn net iets talrijker dan het aantal opzeggingen. In een vereniging waarvan de gemiddelde leeftijd van de leden boven de zestig ligt, betreft het vooral opzeggingen wegens overlijden. Het ledenaantal steeg dit jaar van 611 naar 625.
Uitbreiding van het aantal bestuursleden of vervanging wil maar niet lukken. De huidige vijf bestuursleden zijn gemiddeld al meer dan 8 jaar in functie en dat is niet omdat zij ‘kleven aan het pluche’. Een vereniging die zich bezighoudt met de geschiedenis van Hoogland heeft enerzijds bestuursleden nodig die geworteld zijn in Hoogland, maar anderzijds ook bestuursleden die vaardigheden hebben op het terrein van ICT, interviewen, schrijven en onderzoek doen. En er liggen nog genoeg onderwerpen te verstoffen op de plank, zoals het vorige jaarverslag ook meldde.
 
De Bewaarsman
De vorig jaar aangetreden nieuwe hoofdredacteur van De Bewaarsman Hans van der Hooft heeft samen met de redacteuren Mieke Heurneman en Ria Hilhorst een goede taakverdeling gevonden. Er wordt een voldoende aantal artikelen aangeboden, soms van een zodanige omvang dat het bestuur besloten heeft dat de normale omvang van De Bewaarsman 32 in plaats van 28 pagina’s wordt en dat in voorkomende gevallen het aantal pagina’s meer dan 32 zal zijn. Dat maakt het ook mogelijk afbeeldingen iets groter weer te geven.
Het bestuur is zeer verguld met de grote groep vrijwilligers die onder leiding van Jan Tolboom elke keer weer zorgt voor de distributie van De Bewaarsman.
 
Activiteiten voor de leden.
Op de ledenbijeenkomst van januari werd door Peter Sprangers, van de Historische Kring Tolsteeg/Hoograven in Utrecht in woord en beeld aandacht besteed aan beschilderde tegels. Zo waren er tegels te zien van o.a. de Oude Hooft, Kattenbroek, de Broodheuvel, de Langenoord en Hoogerhorst. Er waren ruim zestig belangstellenden in Concordia.
 
Na de pauze van de jaarvergadering op 21 april vertelde Henk van Middelaar hoe hij ertoe gekomen was het boek 23 april 1945, zes uur te schrijven en hoe hij de gebeurtenissen rond de schietpartij op de Schothorsterlaan op 23 april 1945 heeft kunnen reconstrueren. Aanwezig waren 66 leden.
 
Op 15 mei vond voor leden en sponsors de presentatie plaats een nieuw deel in de Hooglandse Historische Reeks, namelijk het door Piet Smink geschreven boek Boerenbolwerk Hoogland. De Hooglandse landbouwgeschiedenis 1887-2012. De schrijver werd daarbij geïnterviewd door Henk van Middelaar.
 
De historische wandeling eind september met Ruud Hopster en Peter Kok vond dit jaar plaats in Hooglanderveen en voerde van de Sint-Josephkerk naar boerderij de Vathorst; het ging vooral over gebeurtenissen en ontwikkelingen vóór en in de eerste helft van de 20e eeuw. Ons oud-bestuurslid Niek van den Hengel gaf daarbij een rondleiding in en om de kerk. Op zaterdag werd eenmaal gewandeld, op zondag tweemaal. Zestig leden namen deel aan de wandelingen.
 
Kramen
Om bekendheid te geven aan het werk van de Historische Kring en als service aan de Hooglanders is de vereniging met een kraam met informatie onder leiding van Peter Kok aanwezig tijdens een aantal evenementen in het dorp. In het afgelopen jaar was de vereniging present bij Hoogland Dweilland op de Hamseweg (25 juni), Open Monumentendag in de Sint-Martinus (9 en 10 september), Dorpsfeest Hoogland (16 en 17 september) en tijdens Martinus verbindt Hoogland (8 oktober).
Tijdens het Dorpsfeest zijn leden altijd bereid ook een deel van de tijd in de kraam te staan. Vooral foto’s en landkaarten van vroeger trekken dan flink wat aandacht.
En het levert ook telkens nieuwe leden op.
 
Overige activiteiten
Op 22 april vond in Café De Plank de presentatie plaats van het boek van Henk van Middelaar 23 april 1945, zes uur. Cees van Loen, Peter Kok en Ruud Hopster waren betrokken bij de totstandkoming van het boek. Er waren zo’n 230 belangstellenden in De Plank.
 
Medewerking is verleend bij de totstandkoming van de documentaire Samen Hoogland – de Sint-Martinuskerk in de Hooglandse gemeenschap, gemaakt door Dick van den Berg. De presentatie was op 7 mei. Peter Kok was bij bijna alle interviews aanwezig.
 
Op 11 mei hield Ruud Hopster een lezing over de geschiedenis van Hoogland bij Café De Plank ter gelegenheid van de Vrijwilligersdag van De Zonnebloem afdeling Hoogland/Nieuwland.
 
Tijdens Open Monumentendag op 9 en 10 september hield Ruud Hopster tweemaal een historische wandeling over het landgoed Schothorst.
 
Op 21 oktober hield Ruud Hopster driemaal een historische wandeling op Schothorst op verzoek van Landschap Erfgoed Utrecht in het kader van de 22e Archeodag.
 
Werkgroepen
Coelhorst appel:
In het voorjaar zijn 43 boompjes geleverd aan gegadigden. De vraag was echter groter en er zal een volgende poging gedaan worden boompjes te leveren.
Hooglands Onvoltooid Verleden Tijd:
De werkgroep rondde enkel interviews met oudere Hooglanders af en ontving van Anton Huurdeman uit Duitsland via een zelf-interview een mooie levensbeschrijving.
Hoogland Zuidoost:
Het onderzoek ten behoeve van een publicatie richtte zich het afgelopen jaar vooral op boerderijen in de buurtschappen Liendert, de Koop en de Gooren.
 
De website van de Historische Kring Hoogland
Webmaster Cees van Loen actualiseerde voortdurend onze website met beelden, verhalen, analyses en reconstructies van de lokale geschiedenis. Er staat veel actuele informatie op over nieuwe publicaties en activiteiten van onze vereniging. Bovendien zijn artikelen uit De Bewaarsman, ouder dan twee jaar, hier te lezen.
 
Het archief.
Eduard van Groenestein is al enige tijd uitgeschakeld als archivaris wegens een ernstige ziekte. Gelukkig gaat het de laatste tijd beter met Eduard en we hopen dat hij in de toekomst het werk voor onze vereniging weer kan oppakken. We wensen hem het beste en sterkte met zijn herstel.
Intussen nam Peter Kok een deel van zijn werkzaamheden over gedurende de openingstijden van ons archief.
 
Tijdens de vorige jaarvergadering werd bij voorkomende werkzaamheden assistentie gevraagd van de leden. Naar aanleiding daarvan meldde Marga Baas- Nieuwenburg zich voor hulp bij het archief. Samen met Eefje Verbeek buigt ze zich over het omschrijven en ordenen van het archief.
 
Nog steeds worden er met grote regelmaat documenten en voorwerpen aangeboden aan onze vereniging. Hoewel onze opslagruimte zeer beperkt is, zijn we altijd zeer gelukkig met het aangebodene. Het geeft een beeld van het verleden en kan dienen als bron voor onderzoek.
 
Publiciteit en PR
Zie jaarverslag van de secretaris.

De jaarlijkse buitenaktiviteit
Zie jaarverslag van de secretaris.

Overig 
Zie jaarverslag van de secretaris.

Financiële verantwoording (uit het jaarverslag 2017 van de penningmeester):       
Terug naar de inhoud